Algemene voorwaarden

Sils Delicatessen, ook handelend onder de naam Swik Mode, is sinds 1985 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Onder nummer. 32037065
Bedrijfsgegevens:
Sils Delicatessen/ Swik Mode
Hommelmeent 41
1218 EN Hilversum
Nederland
BTW nr; NL001530272B73.

Onderstaande voorwaarden stellen dat u akkoord gaat met de bestelling, onder de Algemene Voorwaarden van Sils Delicatessen. U bent bekend met de in de Klantenservice gegeven informatie die Sils Delicatessen u heeft verstrekt en gaat ermee akkoord dat u kennis heeft genomen van de genoemde prijzen, de genoemde bezorgkosten die u in rekening worden gebracht en de rechten en plichten die zowel u als Sils Delicatessen aangaan.

Toepasselijkheid:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Sils Delicatessen, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online websshop van Sils Delicatessen, tussen Sils Delicatessen en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Sils Delicatessen gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Sils Delicatessen, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Sils Delicatessen, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod een aanvaarding.
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Sils Delicatessen, op welke wijze dan ook gedaan ( mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.) zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Sils Delicatessen is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Sils Delicatessen, heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Sils Delicatessen, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Sils Delicatessen te zijn aanvaard indien en zodra Sils Delicatessen dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Sils delicatessen gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Sils Delicatessen aanvaard, indien hij op de website van Sils Delicatessen, zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

2.7 Na een door wederprtij gedane bestelling zendt Sils Delicatessen een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3 Prijs.
Sils Delicatessen hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzend/bezorgkosten.

4. Betaling.
4.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant/pin bij levering op een afhaalpunt van Sils Delicatessen. Bij levering op verzending is vooruitbetaling via Ideal betaling alleen mogelijk.

4.2 Onverminderd overigens aan Sils Delicatessen toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderzins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Sils Delicatessen, van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Sils Delicatessen is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend comfor de "Staffel Kantonrechters"Rapport Voorwerk ll. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokostsen bedragen €40,-

5. Levering.
5.1 Levering vind plaats zolang de voorraad strekt. Bij levering op een afhaalpunt, zal de afhaaldag en tijden op de orderbevestiging worden vermeld. Bij levering op verzending, zal de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden verzonden, met uitzondering van bestellingen geplaatst op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen deze worden op de eerst volgende werkdag verzonden.

5.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geinformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op een afhaalpunt onder contante/pin betaling, en op verzending alleen na volledige betaling door de wederpartij via Ideal betaling.

5.4 Sils Delicatessen bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

5.5 Op wederpartij rust een afnameplicht.

5.6 Vanaf het moment dat Sils Delicatessen goederen ter afleveing aanbiedt aan de vervoerder, berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten.
6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren.

6.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Sils Delicatessen, dienen bij de overdracht van de bestelling worden gemeld, na aanname kunnen geen klacht(en) meer worden ingediend.

6.3 Alle klachten bij levering d.m.v. verzending van Sils Delicatessen, dienen binnen 24 duur, nadat wederpartij eventueel onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkwijze bekend hadden kunnen zijn, per e-mail te melden onder vermelding van nauwkeurige omschrijving indien mogelijk met digitale foto.
Klachten kunnen gemeld worden via e-mail info@swik.nl onder vermelding klacht.

6.4 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daaroe geschikte plaats en op eerste verzoek van Sils Delicatessen voor nader onderzoek door Sils Delicatessen of een door haar aan te wijze derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Sils Delicatessen, op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd en ontbinding.
In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop van houdbare producten te ontbinden,( dit heeft echter geen betrekking op de worsten en zoetwaren die per stuk verkocht worden, aangezien deze onverpakt (niet gesealt) geleverd worden en direct voor comsumptie bedoeld is),de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Sils Delicatessen retour te zenden. Sils Delicatessen zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.

8. Aansprakelijkheid
Sils Delicatessen is niet aansprakelijk voor materiele of immateriele schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen te beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van SilS Delicatessen sprake is van opzet of grove schuld.

9. Partiele nietigheid, afstand.
Indien niet steeds strikte nalevering van deze voorwaarden wordt verlangd door Sils Delicatessen, brengt dit niet mee dat Sils Delicatessen afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Persoonsgegevens, Bescherming.
10.1 De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

10.2 De aan Sils Delicatessen verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld.

11. Intellectueel eigendom.
11.1 Het intellectuele eigendomsrecht van de website Sils Delicatessen, berust bij Sils Delicatessen. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan.

12. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht.
12.1 op overeenkomsten en eventuele anderen rechtsbetrekkingen tussen Sils Delicatessen en de werderpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Slechts de arrondissementsrechtbank  is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, Deze voorwaarden geven de algmene bepalingen weer van overeenkomsten van Sils Delicatessen voor het leveren van goederen aan haar klanten.